Ruitersport Centrum Zutphen
Privacy Policy
Made with XARA Webdesigner
Algemeen Ruitersportcentrum Zutphen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ruitersportcentrum Zutphen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; Dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Ruitersportcentrum Zutphen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Verwerking van persoonsgegevens van klanten. Persoonsgegevens van klanten worden door Ruitersportcentrum Zutphen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinden; Communicatie over lessen, administratieve zaken en acties/activiteiten van Ruitersportcentrum Zutphen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen lesovereenkomst; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ruitersportcentrum Zutphen de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Telefoonnummer; E-mailadres; Geslacht. Indien jonger dan 16 jaar, de contact gegevens van de ouder(s) of verzorger(s). Eventueel aanvullend contactpersoon, die gewaarschuwd kan worden in geval van problemen Uw persoonsgegevens worden door Ruitersportcentrum Zutphen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de lesovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verwerking van persoonsgegevens van de nieuwsbrief. Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Ruitersportcentrum Zutphen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijvings formulier Nieuwsbrief; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ruitersportcentrum Zutphen de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Ruitersportcentrum Zutphen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men aangemeld is. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers. Persoonsgegevens van medewerkers worden door Ruitersportcentrum Zutphen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ruitersportcentrum Zutphen de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Telefoonnummer; E-mailadres; Geboortedatum; Salarisgegevens; Kopie ID; BSN-nummer; Bankgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Ruitersportcentrum Zutphen opgeslagen ten behoeve van de administratieve handelingen die behoren bij de arbeidsovereenkomst. Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Beelden van bewakingscamera’s. Voor uw en onze veiligheid zijn op Ruitersportcentrum Zutphen een aantal beveiligingscamera’s geplaatst. De beelden van deze bewakingscamera’s worden opgenomen en bewaard voor een periode van 14 dagen. Na het verstrijken van deze termijn worden de beelden automatisch gewist. De beelden worden alleen teruggekeken als hier aanleiding toe is. Deze beelden zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt en nimmer ter beschikking van derden gesteld, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Het management van Ruitersportcentrum Zutpen kan de live beelden eventueel op afstand door middel van een App op een mobiele telefoon bekijken. Foto’s en Video’s gemaakt op/van Ruitersportcentrum Zutpen Door het personeel, bezoekers en/of externe partijen kunnen foto’s en/of video’s gemaakt worden van de dagelijkse gang van zaken en/of speciale activiteiten. Deze beelden -waar u of uw kind(eren) op kunnen voorkomen- kunnen gebruikt worden op de website, in fotoboeken en voor overige promotionele doeleinden. Indien u hier geen specifiek bezwaar tegen heeft gemaakt, stemt u in met het gebruik ervan. Indien u hiertegen bezwaar maakt, wordt u verzocht dit te melden aan het management van Ruitersportcentrum Zutphen of het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Verstrekking aan derden. De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het beheren van de website en mail omgeving; Het verzorgen van de (financiële) administratie; Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn. Ruitersportcentrum Zutphen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens Ruitersportcentrum Zutphen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent uw gegevens. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen. Als u naar aanleiding van ons Privacy Reglement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! Contactgegevens: Ruitersportcentrum Zutphen Lansinkweg 3 7207 DG Zutphen Tel: 06-42044840 Mail: info@manegezutphen.nl
Archief Archief